REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ

Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas IV FESTIWALU LAWENDY NA KUJAWACH w dniu 6.07.2019r., zwany dalej Festiwalem, organizowanym przez Karolinę Grontkowską i inne osoby, zwanych dalej Organizatorami.

§ 1

1. Każdy uczestnik Festiwalu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

2.Wejście na teren Festiwalu oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3.Regulamin został umieszczony na na stronie www.lovendakujawska.pl oraz jako link w wydarzeniu na funpage Lovendy Kujawskiej. Dostępny będzie także przed wejściem na teren odbywania się Festiwalu oraz do wglądu na prośbę uczestnika.

§ 2

1. O przyjęciu na Festiwal decyduje limit ustalonych przez Organizatora wejściówek dostępnych na portalu www.tickeo.pl (ilość miejsc ograniczona).

2. Wstęp na teren Festiwalu uzależniony jest od pobrania bezpłatnej wejściówki z portalu www.tickeo.pl i okazania jej przy wejściu Organizatorowi.

3. W przypadku braku wejściówki Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia w/w osób na teren, na którym odbywa się Festiwal oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na Festiwal bez wejściówek. Jest to ważne ze względów logistycznych, a także konieczności zapewnienia pozostałym uczestnikom Festiwalu bezpieczeństwa.

4. Uczestnikiem Festiwalu może być każda osoba pełnoletnia posiadająca wejściówkę.

5. Obowiązek posiadania wejściówki mają osoby pełnoletnie oraz młodzież od 15 r.ż. Dzieci do lat 14 mogą wejść na teren Festiwalu bez okazania wejściówek wyłącznie w towarzystwie ich opiekuna prawnego posiadającego wejściówkę.

6. Zwierzęta powinny być trzymane na smyczy i w kagańcu. Właściciel zobowiązany jest do posprzątania po swoim zwierzęciu oraz bierze odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez przyprowadzone zwierzę.

§ 4

1. Festiwal nie ma charakteru imprezy masowej a także nie ma charakteru komercyjnego, jest organizowany siłami wolontariatu i ma charakter promocyjny.

2. Organizator zastrzega sobie zmianę programu w przypadku sytuacji niezależnych od Organizatora.

3.  Festiwal odbędzie się w podanym terminie bez względu na warunki atmosferyczne.

§ 5

1. Na terenie na którym Festiwal jest zorganizowany obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi.

2. Uczestnicy Festiwalu nie mogą podejmować działań stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia, lub mienia innych uczestników. Każdy uczestnik Festiwalu ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w tym w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną innym uczestnikom.

3. Osoby będące pod działaniem alkoholu lub innych środków odurzających, nie będą wpuszczane na teren Festiwalu.

4. Zabrania się uczestnikom palenia papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.

5. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla dzieci podczas trwania Festiwalu, dzieci powinny przebywać cały czas pod opieka opiekuna prawnego. Korzystanie ze zjeżdżalni, piaskownicy i innych urządzeń na terenie gospodarstwa jest na wyłączną odpowiedzialność opiekuna prawnego tych dzieci. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie i powstałe w wyniku tego urazy, uszczerbki na życiu lub zdrowiu.

6. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wchodzenia poza wyznaczony taśmami teren.

§ 6

1. Niedopuszczalne jest wyrywanie roślin z korzeniami, zrywanie kwiatów i wszelkich płodów rolnych z terenu gospodarstwa i gospodarstw sąsiadujących.

3. Organizator informuje, że m.in. lawenda jest rośliną wabiącą owady zapylające m.in. pszczoły, trzmiele, itp. Przebywanie na terenie gospodarstwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z ewentualnego użądlenia. Osoby uczulone wchodzą na teren gospodarstwa na własne ryzyko. Powinny wówczas bezwzględnie posiadać przy sobie odpowiednie środki medyczne i wiedzieć jak je użyć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użądlenia i wynikających z tego konsekwencji utraty życia lub zdrowia osoby przebywającej na terenie gospodarstwa. Niedopuszczalne jest podchodzenie pod pasiekę.

§ 7

1. Uczestników Festiwalu obowiązuję nakaz zachowania zasad współżycia społecznego,

2. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z terenu Festiwalu uczestników, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu i  nie stosują się do postanowień i zasad gospodarstwa.

§ 8

4. Uczestnicy, którzy przyjechali na Festiwal pojazdami mogą parkować je w bezpośrednim sąsiedztwie terenu Festiwalu, na przygotowanej na ten czas łące. Opłata za udostępnienie terenu uiszczana jest na miejscu u właściciela łąki. Opłata za autobusy wynosi 50 zł/szt, samochody osobowe 10zł/szt. Ze względów bezpieczeństwa zostaje wprowadzony bezwzględny zakaz parkowania pojazdów na drodze prowadzącej do gospodarstwa i przy jeziorze.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas trwania Festiwalu.

7. Uczestnicy warsztatów/pokazów/prezentacji objętych dodatkowymi wejściówkami zobowiązani są do ich okazania prowadzącemu.

§ 9

1. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do kierownictwa Festiwalu.

3. Uczestnik przybywający na Festiwal jednocześnie wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w mediach na fotografiach i materiale video w relacjach z Festiwalu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO.

4.  Zabrania się udostępniać nagrane materiały bez zgody Organizatora i wykonawcy .