Regulamin
Konkurs : „Konkurs z okazji Dnia Kobiet”
§1. Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Lovenda Kujawska Mariusz Grontkowski, Złotniki Kujawskie, NIP 556 230 43 86
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem
(„Regulamin”).
3. Konkurs trwa 11dni dni, od 26.02.2019– 08.03.2019 do godziny 21
4. Uczestnikami Konkursu mogą być:
· wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
· w dniu dokonania zgłoszenia do Wyzwania posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
· posiadające zarejestrowane konto w określonych poniżej serwisie społecznościowym:
www.facebook.com w okresie trwania Konkursu;
5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora
§2. Warunki i przebieg Konkursu:
1. Uczestnik chętny wziąć udział w Konkursie powinien polubić post konkursowy zamieszczony na stronie Organizatora: Lovenda Kujawska na Facebooku: https://www.facebook.com/LovendaKujawska/
2. Uczestnicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie. Zadaniem każdego
Uczestnika Konkursu na Facebooku jest także zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Lovenda Kuajwska komentarza z odpowiedzią jak spędza w tym roku Dzień Kobiet
3. Komentarze i zdjęcia umieszczane w innych miejscach (np. pod udostępnionymi postami) nie będą brane
pod uwagę przy wyłanianiu Zwycięzcy. Liczą się tylko komentarze i zdjęcia umieszczone pod postem
konkursowym na Facebook Lovenda Kujawska.
4. W Konkursie można wziąć udział tylko raz zamieszczając jeden komentarz z jedną odpowiedzią lub zdjęciem.
5. Odpowiedzi udzielone przez Uczestników nie mogą naruszać ogólnych zasad przyjętych na profilu
Lovenda Kujawska między innymi: obrażanie osób i marek, brak poszanowania godności osób trzecich czy
używanie niecenzuralnych słów.
6. W Konkursie mogą brać udział osoby, które mają podane prawdziwe dane w profilu na Facebooku
(imię i nazwisko).
7. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia odpowiedzi nie spełniających powyższych
kryteriów.
8. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.
9. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na ewentualne umieszczenie jego danych
udostępnionych publicznie na Facebooku (zwłaszcza jak Imię, Nazwisko, Wizerunek).
10. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez
siebie odpowiedzi konkursowej i zdjęcia i posiada do nich pełne prawa autorskie. Lovenda Kujawska jest
jedynie hosterem i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszych praw.
11 Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego wylosujemy. Z losowania zostanie nagrany filmik i umieszczony na profilu Facebook Lovendy Kujawskiej dnia 8 marca po godzinie 21.
§3. Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest bezpłatne uczestnictwo wylosowanego zwycięzcy w warsztacie AROMATYCZNY DZIEŃ KOBIET dnia 10 marca 2019r w miejscowości Leszcze 32., 88-180 Złotniki Kujawskie
2. W Konkursie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca, który otrzyma jedną nagrodę.
3. Wszystkie osoby działające zgodnie z regulaminem konkursu wezmą udział w losowaniu dnia 8 marca.
4.Losowanie zostanie przeprowadzone o godzinie 21 dnia 8 marca 2019r
§4. Odbiór nagrody
1. Warunkiem odebrania nagrody jest potwierdzenie przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej na profilu
Lovenda Kujawska na Facebooku swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny,
telefon) oraz potwierdzenia przybycia dnia 10 marca o godzinie 11 00 na warsztaty Aromatyczny dzień kobiet

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i
przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją
Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w
szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania nagród), zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
3. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na
osobę trzecią, bądź żądać zamiany terminu czy rodzaju warsztatów a także żądać zamiany na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
4. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach
wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
§ 5. Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych
1. Uczestnik oświadcza, że Odpowiedź i jej poszczególne elementy stanowić będą utwór w
rozumieniu prawa autorskiego jego wyłącznego autorstwa, że będzie posiadał do nich nieograniczone
autorskie prawa majątkowe oraz że korzystanie przez Organizatora z Odpowiedzi i jej poszczególnych elementów w przypadku przeniesienia na niego majątkowych praw autorskich zgodnie z ust. 2 nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.
2. Z chwilą wysłania przez Uczestnika danych osobowych zgodnie z § 4 ust. 1, Uczestnik przenosi
nieodpłatnie na Organizatora majątkowe prawa autorskie do zwycięskiej Odpowiedzi i jej poszczególnych elementów, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i w pamięci komputera, na
nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i
cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną;
b. rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym w
prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie;
c. udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet;
d. wykorzystywanie w działaniach marketingowych Organizatora, w tym w ramach reklamy lub
promocji jego produktów lub usług oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków
towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych
procedurach ochrony własności intelektualnej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych
egzemplarzy;
e. wykorzystywanie zwycięskiej Odpowiedzi w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i
reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych
i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.
3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na
tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych względem zwycięskiej Odpowiedzi lub
jego części, w tym na włączanie ich do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na
polach eksploatacji wskazanych w lit. a–d powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji
do tych utworów.
4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na
wykonywanie w jego imieniu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w
stosunku do zwycięskiej Odpowiedzi lub jej części.
5. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego nagrodzone Zgłoszenia zostaną
wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszeń przez Organizatora.
6. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która
mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do Organizatora.
§ 6. Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie trwania konkursu.
2. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu
nieprawidłowych danych.
4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału
w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik
podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w
przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez
Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio
związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem.
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu
społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody poniesione w związku z Konkursem.